• INFORMATION

2012.12.21.

HISTORY OF STUSSY TRIBE VARSITY JACKETS

STUSSY RETROSPECTIVE VARSITY JACKET
上記STUSSY WEB SITEにて、
STUSSY 30周年記念プロジェクト『RETROSPECTIVE』にて展開した
NEXUSVIIデザインのVARSITY JACKET2点も紹介されています。

ARCHIVES